Ważne dokumenty

 1. LSR-Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022
 2. Zestawienia rzeczowo-finansowe
 3. Umowa ramowa
 4. Aneks nr 1 do umowy ramowej
 5. Aneks nr 2 do umowy ramowej
 6. Aneks nr 3 do umowy ramowej
 7. Aneks nr 4 do umowy ramowej
 8. Aneks nr 5 do umowy ramowej
 9. Aneks nr 6 do umowy ramowej
 10. Aneks nr 7 do umowy ramowej
 11. Aneks nr 8 do umowy ramowej
 12. Aneks nr 9 do umowy ramowej
 13. Aneks nr 10 do umowy ramowej
 14. Aneks nr 11 do umowy ramowej
 15. Aneks nr 12 do umowy ramowej
 16. Aneks nr 13 do umowy ramowej
 17. Aneks nr 14 do umowy ramowej
 18. Aneks nr 15 do umowy ramowej
 19. Statut LGD
 20. Lista członków LGD-osoby fizyczne/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 21. Lista członków LGD - osoby prawne
 22. Lista członków Zarządu LGD
 23. Lista członków organu decyzyjnego - Rady LGD
 24. Listy operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do finansowania
 25. Harmonogram naboru wniosków
 26. Budżet LSR
 27. Siła wyższa w zobowiązaniach przedsiębiorcy
 28. Wzór protestu
 29. Plan szkoleń
 30. Podział kosztów - koszty bieżące i aktywizacja WOP 5
 31. Podział kosztów-koszty bieżące i aktywizacja WOP 6
 32. Regulamin Rady LGD

 


Procedury i kryteria

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 2020 r.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, czerwiec 2021 r.

Procedura ustalania lokalnych kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany, czerwiec 2021r.


Legislacja

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 


Działania informacyjne

Księga wizualizacji i logotypy - UWAGA: Każdy Beneficjent zobowiązany jest do „informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stowarzyszenie Blisko Krakowa prosi o wykorzystanie logotypu LGD w każdej działalności promocyjnej, w której wykorzystanie go dopuszcza Księga wizualizacji. Stosowny logotyp znajduje się poniżej:

Logotyp LGD