Informacje archiwalne

W dniu 12 maja b.r. podpisana została Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, której uroczyste wręczenie nastąpiło 17 maja b.r. Z rąk Wicemarszałka Stanisława Sorysa w imieniu Stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa umowę odebrał Prezes Zarządu Daniel Wrzoszczyk oraz Przewodniczący Rady - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Tomasz Ożóg.

W ramach funduszy europejskich w nowym okresie programowania Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa do rozdysponowania będzie miała środki finansowe w wysokości 9 900 000,00 złotych. Środki te  rozdzielone zostaną w ramach trzech kategorii: wsparcia dla społeczności lokalnych, współpracy i aktywizacji. W ramach pierwszej kategorii realizowane będą zadania z zakresu ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości na wsi (w tym lokalnego przetwórstwa), rozbudowy boisk i domów kultury czy budowy dróg lokalnych. Minimum połowa  środków w ramach tej kategorii zostanie przeznaczona na tworzenie lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy. Możliwe będzie także organizowanie przez LGD  konkursów grantowych skierowanych np. do kół gospodyń wiejskich.

Dzięki podpisaniu umowy ramowej rozpoczęła się realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów, realizacja strategii, która powstała przy współpracy społeczności lokalnej.

Realizacja planu włączenia społeczności w proces tworzenia LSR

Konsultacje społeczne były jednym z etapów prac nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach realizowanego Planu włączenia społeczności lokalnej w proces jej tworzenia. Strategia to dokument, w którym zostały zawarte kierunki rozwoju obszaru LGD na kolejne lata oraz pomysły na wykorzystanie funduszy europejskich pochodzących z PROW na lata 2014-2020. Dzięki temu dokumentowi mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy po raz kolejny zyskają możliwość sięgnięcia po środki unijne na realizację projektów służących rozwojowi naszego obszaru. 

Konsultacje społeczne odbywały się w kilku etapach. Przeprowadzone zostały m. in. badania społeczne w formie ankietowej, a także cykl sześciu spotkań warsztatowych w każdej z gmin należących do stowarzyszenia Blisko Krakowa. Na spotkaniach uczestnicy pracowali nad słabymi i mocnymi stronami obszaru LGD, szansami i zagrożeniami, a także nad wypracowaniem celów LSR na lata 2016-2022 (Zapoznaj się z raportem podsumowującym spotkania)

Dziękujemy za udział w naszych spotkaniach, konsultacjach społecznych i pracach nad Strategią.


Lokalne pomysły - nowa Strategia - Rozwój blisko Krakowa

W ciągu ubiegłych siedmiu lat za  pośrednictwem LGD Blisko Krakowa mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy i  samorządy zrealizowały wiele projektów  posykując fundusze europejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. łącznie zrealizowaliśmy ponad 115 projektów za kwotę ok. 5,7 mln zł.  Miniony okres programowania, to nie tylko szereg ciekawych projektów, ale przede wszystkim doświadczenie we współpracy opartej na zasadzie partnerstwa i partycypacji społecznej. Mamy nadzieję, że Państwa zaangażowanie w prace nad nową Strategią pozwoli na wykorzystanie kolejnej szansy rozwoju jaką są fundusze europejskie na lata 2014-2020. 


Materiały i  dokumenty do pobrania:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Plan włączenia społeczności lokalnej w opracowanie LSR 2016-2022 

PROW 2014-2020 (szczegóły dotyczące programu Leader na str. 591-615)