Małe projekty

 1. Promocja i doposażenie Prehistorycznej Osady w Woli Radziszowskiej jako unikalnej atrakcji turystycznej oraz organizacja przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych
 2. Utworzenie trasy edukacyjno-zdrowotnej w Kompleksie leśnym Bronaczowa w Radziszowie
 3. Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej, siatkówki, unihokeja i boksu w Krzęcinie
 4. "Wyspy kwiatów" - zakup skrzyń i kwiatów w celu tworzenia miejsc podnoszących atrakcyjność przyrodniczą i kulturową wsi Kamień oraz aktywizacja mieszkańców
 5. Doposażenie orkiestry dętej przy OSP we Włosani przez zakup strojów galowych dla członków orkiestry
 6. Promocja i doposażenie Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych poprzez druk folderów i zakup wyposażenia
 7. Organizacja „Biesiady Świątnickiej” – plenerowej imprezy kulturalno-integracyjnej w Świątnikach Górnych
 8. Organizacja szkoleń komputerowych dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z gmin Skawina i Mogilany
 9. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pozowicach
 10. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Radziszowskiej jako Lokalnego Centrum Integracji
 11. Katalog o zwyczajach, legendach i przepisach kulinarnych Gminy Świątniki Górne
 12. Promocja obszarów wiejskich oraz upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym obszaru poprzez wydanie albumu poświęconego 150-letniej tradycji Szkoły Rolniczej w Czernichowie „Zachować w pamięci”
 13. Plenerowa impreza kulturalno-sportowa w Rzeszotarach
 14. „Wiekowe granie” – zwiększenie aktywności kulturalnej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnej poprzez zakup instrumentów dętych i wyposażenia świetlicy
 15. „Starzy i Młodzi – aktywni i twórczy!” – wyposażenie sali świetlicy Domu Ludowego w Czułówku celem utworzenia ośrodka upowszechniania kultury, sztuki, rekreacji i integracji społecznej
 16. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół „Betanii” – świetlicy wiejskiej, miejsca spotkań mieszkańców Gminy Świątniki Górne
 17. Remont świetlicy wiejskiej w Olszowicach - miejsca spotkań i integracji mieszkańców Gminy Świątniki Górne. Stworzenie warunków do kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów
 18. „Rowerem przez naszą Małą Ojczyznę. Organizacja rowerowych zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i ich rodziców”
 19. WRZOSOWISKO – promocja miejscowości, organizacja cyklu wydarzeń kulturalno – integracyjnych oraz udostępnienie urządzeń i sprzętu mieszkańcom Wrząsowic
 20. Organizacja szkolenia siatkarskiego dla mieszkańców miejscowości Wielkie Drogi
 21. Teatr po latach – promocja twórczości kulturalnej
 22. Wyposażenie boiska sportowego LKS Tempo Rzeszotary w trybuny
 23. Wydanie publikacji (książki specjalistycznej) „Rzemiosło i przedsiębiorczość w Świątnikach Górnych i okolicy – tradycja i współczesność
 24. Zakup sprzętu do siłowni wraz z remontem i modernizacją pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach
 25. Doposażenie budynku Remizy OSP, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej
 26. Zakup strojów oraz instrumentu muzycznego dla żeńskiego chóru CANTICA z Woli Radziszowskiej
 27. Zakup instrumentów i elementów mundurów dla Orkiestry Dętej Sygnał z Radziszowa
 28. Modernizacja świetlicy w Zagaciu
 29. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olszowicach
 30. Odtworzenie autentycznej dziecięcej kapeli ludowej poprzez zakup instrumentów muzycznych
 31. Wyposażenie sali świetlicy wiejskiej w Przegini Narodowej – miejsca spotkań i integracji mieszkańców – w sprzęt nagłaśniający i krzesła
 32. Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Rzozowie
 33. Remont świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach
 34. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Wrząsowicach
 35. Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia dla dorosłych i dzieci w miejscowości Facimiech
 36. Utworzenie bazy informacji turystycznej – aplikacja mobilna, strona internetowa
 37. Remont i modernizacja pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Kopance wraz z zakupem wyposażenia
 38. Modernizacja ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Woli Radziszowskiej
 39. Remont i wyposażenie sali świetlicy wiejskiej w Przegini Duchownej
 40. Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw Zagaciu
 41. Wykonanie oświetlenia i piłkochwytów na terenie rekreacyjno-sportowym w Zelczynie
 42. Zakup wyposażenia sali świetlicy wiejskiej Domu Ludowego w Wołowicach
 43. Bajeczne opowieści o Skawinie – wydanie publikacji i organizacja spotkania promocyjnego
 44. Wyposażenie sali świetlicy wiejskiej w Czernichowie
 45. Renowacja i konserwacja zabytkowej kamiennej kapliczki „Krzyż na Gwoźnicy” w Świątnikach Górnych
 46. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ochojno
 47. Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń wiejskich w Krzęcinie
 48. Renowacja zabytkowej tablicy (szyldu) i bramy przy Zespole Szkół 
  w Świątnikach Górnych
 49. Renowacja zabytkowej kapliczki na terenie parku dworskiego wraz z wydaniem publikacji dotyczącej wrząsowickich kapliczek
 50. Przeprowadzenie cyklicznych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu LGD
 51. Szlakiem Patronów naszych
 52. Aktywna Zelczynka – organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Zelczyny i okolicznych miejscowości
 53. Na ścieżce ornitologicznej Łączany w miejscowości Kamień - zakup sprzętu do obserwacji i fotografowania ptaków, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wydanie materiałów informacyjnych i kalendarza o ścieżce.
 54. Rowerem przez gminę Czernichów - odnowienie znaków turystycznych i znaków szlaków rowerowych na terenie gminy Czernichów połączona z  wydaniem folderu informacyjnego.
 55. Wyposażenie lokalnych grup kultywujących tradycje.
 56. Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej przy OSP we Włosani.
 57. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Radziszowie.
 58. "Kraina wyobraźni" - budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Chorowicach.
 59. Uruchomienie turystycznego portalu mapowego gminy Czernichów.
 60. "Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę" - Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez organizację zajęć edukacyjnych.
 61. Wyposażenie lokalnych grup kultywująych tradycje.
 62. Wydanie publikacji – świątnickie bajki, legendy i podania.
 63. Odnowienie znaków turystycznych ścieżki edukacyjnej połączone z wydaniem folderu informacyjnego i utworzeniem strony internetowej Rezerwatu Przyrody Kajasówka w Przegini Duchownej.
 64. Utworzenie miejsca ogólnodostępnego na cele rekreacji i wypoczynku oraz spotkań integracyjnych we wsi Przeginia Narodowa.
 65. Organizacja ogólnodostępnych szkoleń sportowych i zakup sprzętu sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego Piast Farmina w Wołowicach.
 66. Renowacja zabytkowej kapliczki na ternie parku dworskiego wraz z organizacją Majówki – tradycyjnego wydarzenia dla Wrząsowic.
 67. "Pamiętajcie o Sokołach - promocja lokalnej twórczości i zachowanie dziedzictwa poprzez organizację zajęć edukacyjnych, wykonanie lalek w stroju historycznym Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i utworzenie portalu historyczno-kulturalnego.
 68. Zakup elementów umundurowania galowego dla orkiestry dętej przy OSP we Włosani.
 69. Organizowanie cyklicznych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z gminy Świątniki Górne.
 70. Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Libertowie.
 71. Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Olszowicach – poszerzenie działalności świetlicy o strefę kulinarną.
 72. Zakup i montaż wyposażenia do budowy placu zabaw w miejscowości Mogilany.
 73. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzozowie.
 74. Doposażenie Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach.
 75. Modernizacja poszycia dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabie.
 76. Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Dąbrowie Szlacheckiej.
 77. Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Wołowicach.
 78. Wyposażenie sali świetlicy wiejskiej w Czernichowie.
 79. Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie.
 80. Zakup wyposażenia do Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie, pełniącego funkcję muzeum.
 81. Udostępnienie ławo-stołów społeczności lokalnej.
 82. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej miejscowości Krzęcin poprzez doposażenie budynku pełniącego funkcje kulturalne i społeczne.
 83. Zakup namiotów, blatów podłogowych i stołów wraz z ławkami do Czułówka.
 84. Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Rusocicach.
 85. Wyposażenie sali budynku przy parafii św. Trójcy pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Czernichowie.
 86. Udostępnienie urządzeń i sprzętu społeczności lokalnej w Gminie Mogilany.
 87. Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Wielkich Drogach.
 88. Zakup wyposażenia do „Piwnicy pod Sekretną Kłódką” – miejsce spotkań lokalnej społeczności.
 89. Zakup namiotów i krzeseł na potrzeby organizacji przedsięwzięć służących społeczności lokalnej.
 90. Zakup bramek i wykonanie piłkochwytów na terenie rekreacyjno - sportowym we Wrząsowicach.
 91. Zakup sprzętu w miejscowości Zelczyna i udostępnianie go społeczności lokalnej.
 92. Remont połączony z modernizacją podłogi w świetlicy wiejskiej we Wrząsowicach.
 93. Zakup i udostępnienie hali namiotowej społeczności lokalnej.
 94. Kupuj Lokalnie – promocja lokalnych produktów i usług poprzez uruchomienie strony internetowej oraz wydanie informatora.