Uchwały WZC

XVII Walne Zebranie Członków, 14 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 1/16 w sprawie: zmiany statutu stowarzyszenia Blisko Krakowa. 

Statut Stowarzyszenia - tekst ujednolicony z dnia 14 kwietania 2016 r.

Uchwała nr 2/16 w sprawie: ustalenia wysokości składek członkowskich stowarzyszenia Blisko Krakowa oraz zasad ich uiszczania.

Uchwała nr 3/16 w sprawie: uchwalenia wysokości i zasad, na jakich członkom Zarządu przysługują diety za czynności wykonywane zgodnie z pełnioną funkcją


XVI Walne Zebranie Członków, 16 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 12/15 w sprawie: uchwalenia statutu stowarzyszenia Blisko Krakowa.

załącznik nr 1 do uchwały nr 12/15 Statut stowarzyszenia Blisko Krakowa.

Uchwała nr 13/15 w sprawie: uchwalenia regulaminu funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa.

załącznik nr 1 do uchwały nr 13/15 - Regulamin funkcjonowania Rady LGD Blisko Krakowa.

Uchwała nr 14/15 w sprawie: zatwierdzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

załącznik nr 1 do uchwały nr 14/15Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

Uchwała nr 15/15 w sprawie: zatwierdzenia procedur oceny i wyboru operacji oraz grantobiorców.

załącznik nr 1 do uchwały nr 15/15 - Procedury oceny i wyboru operacji oraz grantobiorców.

Uchwała nr 16/15 w sprawie: zatwierdzenia lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

załączniki nr 1-10 do uchwały nr 16/15 -  Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.


XV Walne Zebranie Członków, 17 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 7/15 w sprawie: zmiany statutu stowarzyszenia.

Uchwała nr 8/15 w sprawie: zmiany regulaminu funkcjonowania Rady LGD Blisko Krakowa.

załącznik nr 1 do uchwały nr 8/15 - Regulamin funkcjonowania Rady LGD Blisko Krakowa.

Uchwała nr 9/15 w sprawie: wyborów uzupełniających do Zarządu.

Uchwała nr 10/15 w sprawie: wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 11/15 w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady LGD Blisko Krakowa.


XIV Walne Zebranie Członków, 19 maja 2015 r.

Uchwała nr 6/15 w sprawie: wyrażenia woli rozszerzenia obszaru objętego lokalną strategią rozwoju oraz przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia Gminy Liszki i Gminy Zabierzów.


XIII Walne Zebranie Członków, 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr 1/15 w sprawie: absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Uchwała nr 2/15 w sprawie:wyboru Zarządu.

Uchwała nr 3/15 w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 4/15 w sprawie:wyboru Rady.


XII Walne Zebranie Członków, 30 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 3/14 sprawie: zmiany uchwały nr 6/09 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa.

załącznik nr 1 do uchwały nr 3/14 - Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizwacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa.

Uchwała nr 4/14 sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr XX/3/14 Zarządu Blisko Krakowa z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie skreślenia z listy członków.

Uchwała nr 5/14 sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr XX/4/14 Zarządu Blisko Krakowa z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie skreślenia z listy członków.

Uchwała nr 6/14 sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr XX/5/14 Zarządu Blisko Krakowa z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie skreślenia z listy członków.


XI Walne Zebranie Członków, 11 marca 2014 r.

Uchwała nr 1/14 w sprawie: zmiany uchwały nr 6/09 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa.

załącznik nr 1 do uchwały nr 1/14 - Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizwacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa.

załącznik nr 2 do uchwały nr 1/14 - Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji - Odnowa  i rozwój wsi.

załącznik nr 3 do uchwały nr 1/14 - Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

załącznik nr 4 do uchwały nr 1/14 - Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

załącznik nr 5 do uchwały nr 1/14 - Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji - Małe projekty

Uchwała nr 2/14 w sprawie: zmiany uchwały 3/09 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Rady LGD Blisko Krakowa.


X Walne Zebranie Członków, 12 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 8/13 w sprawie: zmiany uchwały nr 6/09 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa. 

załącznik nr 1 do uchwały nr 8/13  - Określenie buzdżetu LSR dla każdego roku jej realizacji.

załącznik nr 2 do uchwały nr 8/13 - Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizwacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa. 

załącznik nr 3 do uchwały nr 8/13 - Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji - Odnowa  i rozwój wsi. 

załącznik nr 4 do uchwały nr 8/13 - Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

załącznik nr 5 do uchwały nr 8/13 - Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

załącznik nr 6 do uchwały nr 8/13 - Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji - Małe projekty


IX Walne Zebranie Członków, 12 września 2013 r.

Uchwała nr 7/13 w sprawie: zmiany uchwały nr 6/09 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa.

załącznik nr do uchwały nr 7/13 (cz. 1) - Określenie buzdżetu LSR dla każdego roku jej realizacji.

załącznik nr do uchwały nr 7/13 (cz. 2) - Harmonogram podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości skłądania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.


VIII Walne Zebranie Członków, 30 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 1/13 w sprawie: absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Uchwała nr 2/13 w sprawie: wyboru Zarządu.

Uchwała nr 3/13 w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 4/13 w sprawie: wyboru Rady.

Uchwała nr 5/13 w sprawie: zmiany uchwały nr 6/09 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa. 

załącznik nr 1 do uchwały nr 5/13 - struktura stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa.

załącznik nr 2 do uchwały nr 5/13 - kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego.

załącznik nr 3 do uchwały nr 5/13 - przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich.

załącznik nr 4 do uchwały nr 5/13 - Instrukcja przeprowadzenia oceny zgodności operacji z LSR w ramach konkursu na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze LGD Blisko Krakowa (załącznik nr 2 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji).

załącznik nr 5 do uchwały nr 5/13 - Karta oceny zgodności operacji z LSR i zakresem tematycznym naboru w ramach konkursu na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze LGD Blisko Krakowa.

Uchwała nr 6/13 w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa.

załącznik do uchwały nr 6/13 - Lokalna Strategia Rozwoju.


VII Walne Zebranie Członków, 22 maja 2012 r.

Uchwała nr 1/12 w sprawie: zmiany uchwały nr 6/09 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa.

załącznik do uchwały nr 1/12 - Określenie buzdżetu dla każdego roku realizacji.


VI Walne Zebranie Członków, 24 listopada 2011 r.

Uchwała nr 6/11 w sprawie: zmiany uchwały nr 6/09 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa.

załącznik nr 1 do uchwały nr 6/11 - Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej przedsięwzięciami.

załącznik nr 2 do uchwały nr 6/11 - Określenie buzdżetu dla każdego roku realizacji.

załącznik nr 3 do uchwały nr 6/11 - Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej.

załącznik nr 4 do uchwały nr 6/11 - Procedura naboru oraz oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa.

Uchwała nr 7/11 w sprawie: zmiany uchwały nr 3/09 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Rady LGD Blisko Krakowa.


V Walne Zebranie Członków, 26 stycznia 2011 r. 

Uchwała nr 1/11 w sprawie: absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Uchwała nr 2/11 w sprawie: wyboru Zarządu.

Uchwała nr 3/11 w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 4/11 w sprawie: wyboru Rady.

Uchwała nr 5/11 w sprawie zmiany uchwały nr 6/09 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/11 – Procedura naboru oraz oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 5/11 – Harmonogram podawania do publicznej wiadomości informacji o terminach konkursów na realizację przedsięwzięć.


IV Walne Zebranie Członków, 17 marca 2010 r. 

Uchwała nr 1/10 w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 2/10 w sprawie: wyboru członka Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 3/10 w sprawie zmiany uchwały nr 6/09 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa (zmiana loklanych kryteriów wyboru)

 


załącznik do uchwały nr 5 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r.