RODO

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Blisko Krakowa z siedzibą przy ul. Szkolnej 4 w Radziszowie, zwane dalej „Blisko Krakowa

W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z pozyskiwaniem i oceną wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, administratorem tychże danych jest również:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (ARIMR), Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Samorząd Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie (UMWM) (ul. Racławicka 56,30-017 Kraków); Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z pełną treścią klauzuli informacyjnej RODO dotyczącej poddziałania 19.2 PROW 2014-2020, mogą się Państwo zapoznać tutaj: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Blisko Krakowa jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych - w szczególności dane zawarte na CV)
 • Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
 • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
 • Dane osobowe Wnioskodawców / Beneficjentów i innych osób** przetwarzane w związku z pozyskiwaniem i oceną wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) (imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, Numer PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, wykształcenie, numer i seria dowodu osobistego, stan cywilny, numer rachunku bankowego, wysokość wynagrodzenia, informacje dotyczące planowanej inwestycji, inne dane zamieszczone przez wnioskodawcę w złożonych dokumentach)

** Pełna lista osób:

 • podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (wnioskodawca) / beneficjent ,
 • pełnomocnik wnioskodawcy / beneficjenta
 • osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy / beneficjenta
 • właściciel / współwłaściciel / posiadacz / współposiadacz nieruchomości
 • współwłaściciel przedsiębiorstwa beneficjenta
 • małżonek beneficjenta
 • małżonek współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta
 • grantobiorca
 • Osoby uczestniczące w szkoleniach organizowanych przez Blisko Krakowa (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu / adres e-mail)
 • Osoby korzystające z doradztwa świadczonego przez Blisko Krakowa (imię, nazwisko / nazwa podmiotu; adres zamieszkania; numer telefonu / adres e-mail; data, miejsce i forma udzielonego doradztwa; Godziny rozpoczęcia i zakończenia; zakres tematyczny udzielonego doradztwa)

*  - Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji wskazanego przez Państwa procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Blisko Krakowa. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Ponadto dane dla celów sprawozdawczych (kontrola wydatków) PROW będą przechowywane 5 lat od ostatniego dnia programowania PROW na lata 2014-2020, tj. do 31 grudnia 2028 roku. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Blisko Krakowa w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Blisko Krakowa. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Blisko Krakowa oraz realizacji łączących strony umów.

Dane osobowe Wnioskodawców / Beneficjentów i innych osób** przetwarzane w związku z pozyskiwaniem i oceną wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność)

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych z realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności w celu oceny złożonych wniosków oraz w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w celu wypłaty pomocy.

Odbiorcy danych

Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te mogą być udostępniane w szczególności ich pozostałym administratorom, tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa) oraz Samorządowi Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie (ul. Racławicka 56,30-017 Kraków). Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Blisko Krakowa w zakresie infrastruktury i usług IT (w tym podmioty zapewniające obsługę informatyczną stowarzyszenia).

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące przepisy prawa (w szczególności Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2017 poz. 772) oraz w zakresie szerszym, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa – udzielona przez Państwa zgoda.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane 5 lat od ostatniego dnia programowania PROW na lata 2014-2020, tj. do 31 grudnia 2028 roku .

Obowiązek / dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa we wniosku o przyznanie pomocy / umowie o przyznaniu pomocy oraz dokumentach jej towarzyszących / wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych może być wezwanie do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia/nie zawarcie umowy o przyznaniu pomocy/odmowa wypłaty pomocy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Osoby uczestniczące w szkoleniach organizowanych przez LGD Blisko Krakowa

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji szkolenia. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Blisko Krakowa w zakresie infrastruktury i usług IT (w tym podmioty zapewniające obsługę informatyczną stowarzyszenia) oraz podmioty nadzorujące (m.in. UMWM oraz ARIMR). Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego dnia programowania PROW na lata 2014-2020, tj. do 31 grudnia 2028 roku . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w szkoleniu.

Osoby korzystające z doradztwa świadczonego przez  Blisko Krakowa

Dane osobowe będą przetwarzane dla celów ewidencyjnych oraz kontaktowych związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom nadzorującym (m.in. UMWM oraz ARIMR). Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Blisko Krakowa w zakresie infrastruktury i usług IT (w tym podmioty zapewniające obsługę informatyczną stowarzyszenia). Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego dnia programowania PROW na lata 2014-2020, tj. do 31 grudnia 2028 roku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z doradztwa.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Blisko Krakowa. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

W procesach przetwarzania danych osobowych Blisko Krakowa nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez Blisko Krakowa także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk. Blisko Krakowa nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Blisko Krakowa moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Blisko Krakowa, ul. Szkolna 4,32-052 Radziszów

Adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dotyczące plików cookie

O zasadach stosowania plików cookie przez Administratora mogą Państwa przeczytać więcej: http://www.bliskokrakowa.pl/2-ogolne/1486-polityka-prywatnosci-2.html